Cặp đ&ocirc_i sinh vi&ecirc_n l&agrave_m t&igrave_nh trong ph&ograve_ng trọ