(18 ) C&oacute_ ai biết anh ấy đang l&agrave_m g&igrave_ kh&ocirc_ng